Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp và hộ kinh doanh

Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, ngày 12/3/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Quyết định số 245/QĐ-BKHĐT công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh Read more…