1. Mục tiêu xây dựng Dự thảo Nghị định

Tại Công văn số 582/VPCP-KSTT ngày 21/01/2020, Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn Nghị định của Chính phủ sửa đổi các quy định có liên quan đến khởi sự kinh doanh để thực hiện liên thông, cắt giảm các thủ tục không cần thiết trong thành lập doanh nghiệp; cấp mã số đơn vị; khai trình sử dụng lao động; sử dụng hóa đơn tự in, đặt in.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở trao đổi với đại diện các Bộ, ngành có liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về phối hợp, liên thông thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khai trình lao động, cấp mã số đơn vị bảo hiểm xã hội, sử dụng hóa đơn đặt in, tự in.

 

Dự thảo Nghị định đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng quy định về việc liên thông 04 thủ tục của doanh nghiệp

Dự thảo Nghị định đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng quy định về việc liên thông 04 thủ tục của doanh nghiệp

2. Một số nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định gồm 09 Điều, với nội dung cơ bản như sau:

– Về phạm vi điều chỉnh, Dự thảo Nghị định quy định về việc phối hợp, liên thông của các cơ quan quản lý nhà nước trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khai trình sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị bảo hiểm xã hội, sử dụng hóa đơn đặt in, tự in.

– Về đối tượng áp dụng, Dự thảo Nghị định áp dụng đối với: tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện đăng ký doanh nghiệp, khai trình sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị bảo hiểm xã hội, sử dụng hóa đơn đặt in, tự in theo quy định của pháp luật Việt Nam; cơ quan đăng ký kinh doanh; cơ quan quản lý nhà nước về lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; cơ quan thuế…

– Về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Dự thảo Nghị định quy định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp bao gồm nội dung quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp và phương thức đóng bảo hiểm xã hội, đề nghị sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc. Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp được ban hành kèm theo Nghị định này.

– Về quy trình phối hợp, liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý nhà nước về lao động: Sau khi cấp đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp gửi thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đơn vị trực thuộc và tổng số lao động dự kiến của doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc cho hệ thống thông tin của cơ quan quản lý nhà nước về lao động để phục vụ quản lý nhà nước về lao động theo quy định của pháp luật. Khi doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc có sự thay đổi về số lượng lao động, cơ quan quản lý nhà nước về lao động gửi thông tin cho Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để theo dõi theo quy định của pháp luật.

– Về quy trình phối hợp, liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và bảo hiểm xã hộiSau khi cấp đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp gửi thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đơn vị trực thuộc, số lượng lao động dự kiến, phương thức đóng bảo hiểm xã hội cho cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm xã hội để phục vụ quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Mã số doanh nghiệp, mã số đơn vị trực thuộc được sử dụng làm mã số đơn vị bảo hiểm xã hội. Khi doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đóng bảo hiểm xã hội, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm xã hội gửi thông tin về số lượng lao động đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc cho Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để theo dõi, quản lý theo quy định của pháp luật.

– Về quy trình phối hợp, liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trong sử dụng hóa đơn đặt in, tự in: Khi hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp gửi thông tin đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc cho Hệ thống thông tin quản lý thuế. Hệ thống thông tin quản lý thuế tự động tạo mã số doanh nghiệp, mã số đơn vị trực thuộc, phân cấp cơ quan thuế quản lý cho Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Dự thảo Nghị định cũng quy định về việc trước khi sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm nghiên cứu quy định pháp luật về hóa đơn đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in theo quy định của pháp luật.

– Dự thảo Nghị định cũng sửa đổi, bãi bỏ một số quy định có liên quan tại một số văn bản quy phạm pháp luật khác, ví dụ như Nghị định số 03/2014/NĐ-CP, Thông tư số 37/2017/TT-BTC, …

3. Đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị định

Hiện nay, Dự thảo Nghị định đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi xin ý kiến các Bộ, ngành có liên quan và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư để các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nghiên cứu có thể tải về toàn văn Dự thảo Nghị định và Phụ lục kèm theo tại đây

Ý kiến góp ý xin gửi về Phòng Nghiệp vụ đăng ký kinh doanh, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ email: phongnghiepvudkkd@gmail.com.

Phòng Nghiệp vụ đăng ký kinh doanh

– Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

Nguồn: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/tin-tuc/597/5085/bo-ke-hoach-va-dau-tu-dang-tai-du-thao-nghi-dinh-sua-doi-mot-so-quy-dinh-co-lien-quan-den-khoi-su-kinh-doanh-de-lay-y-kien-cua-to-.aspx

5/5 - (1 vote)
Categories: Tin tức

Call Now Button