Các công việc phải thực hiện về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng

– Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp được thực hiện tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

– Kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo phải đầy đủ, trung thực và chính xác;

– Thực hiện khắc dấu và công bố mẫu dấu; Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với Phòng Đăng ký Kinh doanh thành phố Đà Nẵng (Phòng ĐKKD) để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.

– Gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

– Vốn điều lệ: Thực hiện đăng ký thay đổi với Phòng ĐKKD khi không góp đủ vốn Điều lệ như đã đăng ký; định giá tài sản góp vốn đúng thực tế.

– Thực hiện đúng thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thời hạn thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cư trú tại Việt Nam hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác làm đại diện khi người đại diện theo pháp luật duy nhất của doanh nghiệp xuất cảnh khỏi Việt Nam.

– Tổ chức, quản lý doanh nghiệp:

+ Tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn quy định;

+ Bổ nhiệm người quản lý doanh nghiệp giữ các chức danh quản lý doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn và đảm bảo điều kiện;

+ Cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên công ty, cổ phiếu cho cổ đông; lập sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông;

+ Lưu giữ các tài liệu tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty.

5/5 - (1 vote)
Categories: Tin tức

Call Now Button