Các thủ tục thay đổi nội dung Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Đà Nẵng do dangkykinhdoanhdanang được thực hiện và tư vấn luôn đi đầu trong lĩnh vực tư vấn luật doanh nghiệp, giúp cho các doanh nghiệp luôn đi trước và đúng theo quy định của pháp luật để đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh được suôn sẻ. Với đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm chúng tôi xin gửi tới quý khách dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh công ty cổ phần như sau.

Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Đà Nẵng

Nội dung thay đổi trên Đăng ký kinh doanh bao gồm:

-Bổ sung thay đổi ngành nghề,

-Thay đổi trụ sở,

-Đổi tên doanh nghiệp,

-Thay đổi vốn điều lệ,

-Thay đổi người đại diện theo pháp luật,

-Thay đổi cổ đông sáng lập …)

Hồ sơ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh công ty cổ phần:

– Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

– Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định).

– Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề).

Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp công ty cổ phần gồm:

– Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

– Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

– Bản sao Điều lệ đã sửa đổi và danh sách cổ đông sáng lập của Công ty (trường hợp Công ty chuyển trụ sở từ tỉnh khác về Hà Nội.).

Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần:

– Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

– Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

– Bản báo cáo tài chính của Công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (đối với trường hợp Công ty giảm vốn điều lệ);

– Trường hợp giảm vốn đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định, thì doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

Hồ sơ đăng ký đổi tên Công ty cổ phần:

– Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

– Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần cổ phần:

– Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

– Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

– Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào Thông báo của Công ty thì phải có họ tên, chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập Công ty cổ phần cổ phần:

Đăng ký thay đổỉ cổ đông sáng lập công ty cổ phần trong trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 84  và khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp(bán cổ phần của Cổ đông sáng lập).

– Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: thay đổi cổ đông sáng lập do không thực hiện cam kết góp vốn;

– Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:thay đổi cổ đông sáng lập do không thực hiện cam kết góp vốn;

– Danh sách cổ đông sáng lập sau khi đã thay đổi;

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quyết định của Tòa án:

– Hồ sơ đăng ký thay đổi ngoài các giấy tờ như trên, phải có bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

5/5 - (2 votes)
Categories: Tin tức

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button