Vốn điều lệ là một trong những nội dung quan trọng mà mỗi cá nhân/tổ chức luôn phải cân nhắc và xem xét mỗi khi có nhu cầu thành lập mới công ty, bởi, vốn điều lệ không chỉ có chức năng là phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà còn là một yếu tố, phương tiện để đảm bảo với các đối tác kinh doanh của doanh nghiệp và ngân hàng…

1. Căn cứ pháp lý thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ

Đối với công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Điều 68, 87 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về nội dung thay đổi vốn điều lệ, theo đó,

–  Đối với công ty TNHH tăng vốn điều lệ bao gồm:

+ Tăng vốn góp của chủ sở hữu công ty/thành viên công ty;

+ Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

– Đối với công ty cổ phần, có thể thực hiện tăng vốn điều lệ bằng cách chào bán cổ phần bao gồm:

+ Chào bán cổ phần riêng lẻ

+ Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu – Quy định tại Điều 122, 123 và 124 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Một là, hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm những giấy tờ sau:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (cụ thể: vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ vốn góp, theo mẫu quy định tại Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT)
  • Quyết định của chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên và Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tăng vốn điều lệ.
  • Biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên/Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần.
  • Các tài liệu khác liên quan đến nội dung tăng vốn điều lệ của công ty.
  • Giấy ủy quyền và CMND của người nộp hồ sơ (trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục.

Xem thêm: Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng

4.5/5 - (6 votes)
Categories: Tin tức

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button